Serdecznie witamy w naszym sklepie!

 • Bezpieczne zamawianie
 • 3% rabatu dla klientów
 • Najwyższej jakości towar
Strona główna
  zaawansowane wyszukiwanie
  Koszyk
  pusty
  do koszyka >>

  Kategorie


  Czekamy na Państwa pytania!

  Telefon: 04101.8123690
  Fax: 04101.204661
  E-Mail: info@zielonyogrod-24.pl

  Jesteśmy do Państwa dyspozycji
  od poniedziałku do soboty
  od 7:30 do 12:00
  oraz od 13:00 do 16:30

  Warunki umowy

  OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE


  §1. Ogólny zakres obowiązywania
  1. Dla wszystkich umów dostawy, uzgodnień i ofert obowiązują te warunki handlowe. Warunki obowiązują najpóźniej od momentu złożenia zamówienia lub przyjęcia dostawy.
  2. Jednoznacznie odrzucamy warunki zakupu lub zlecenia ew.  inne warunki handlowe , które odbiegają od naszych warunków sprzedaży i dostawy , które są sprzeczne z nimi lub je uzupełniają: nawet po przyjęciu do wiadomości tych innych warunków, nie stanowią one części umowy, o ile nie zostały one przez nas pisemnie zaakceptowane .

  §2. Wyłączenie z umowy
  1. Nasza oferta jest aktualna w zależności od dostępności, zastrzegamy sobie sprzedaż pośrednią, tj. sprzedaż oferowanych roślin w okresie pomiędzy ofertą a wpłynięciem zamówienia.
  2. Poprzez zamówienie towaru deklaruje się klient zobowiązująco, że chce zakupić zamówiony towar.
  3. Wyłączenie z umowy następuje z zastrzeżeniem prawidłowych i na czas dostarczonych osobiście dostaw przez naszych dostawców.

  §3. Ceny i warunki płatności
  1. Wszystkie ceny obowiązują od zakładu w Tangstedt  bez zapakowania i transportu w Euro, brutto łącznie z VAT.
  2. Po ukazaniu się nowego katalogu, nowego cennika lub zmiany w sklepie internetowym tracą ważność stare ceny.
  3. Zagraniczne środki płatnicze, o ile rachunek nie jest wystawiony w tej walucie, są przeliczane na Euro według opublikowanego przez bank niemiecki kursu dla danej waluty.
  4. Przy osobistym wyszukiwaniu roślin w naszym zakładzie nie obowiązuje cennik.
  5. Zlecenia są realizowane po zapłacie z góry lub ściągnięciu z konta
  6. Kupujący zobowiązuje się zapłacić, przed przekazaniem towaru pełną kwotę rachunku
  7. Po tym okresie klient popada w zwlokę w płatności.
  8. Kupujący ma zapłacić odsetki wynikające ze zwłoki pieniężnej w wysokości 8% w stosunku do stopy dyskontowej baku federalnego.
  9. Zastrzegamy sobie wyższe odsetki za zwlokę bez przedstawienia dowodów
  10. Inne terminy płatności i warunki płatności wymagają potwierdzenia pisemnego albo są wyraźnie zaznaczone na rachunku Uzgodnione pobranie z konta może być dokonane, jeżeli kupujący uregulował wszystkie wcześniejsze zobowiązania płatnicze związane z wcześniejszymi zobowiązaniami.
  11. Czeki i weksle są przyjmowane z zastrzeżeniem ich realizacji. Powstałe z tego powodu wydatki i koszty obciążają w całości kupującego.
  12. Jeżeli ulegnie istotnie pogorszeniu sytuacja dochodowa kupującego , jesteśmy uprawnieni  do uzależnienia  wykonania umownych świadczeń od zapłaty z góry uzgodnionych kwot lub odpowiednich  świadczeń zabezpieczeniowych.
  13. Po przedstawieniu nowego terminu przy bezczynności kupującego, mamy prawo wystąpienia z umowy żądać odszkodowania.
  14. Dla naszej ochrony zastrzegamy sobie pozyskanie informacji o kliencie w bankach lub w innej organizacji.

  §4. Transfer ryzyka, wysyłki i opakowania
  1. Ryzyko popsucia się towaru przy zakupie wysyłkowej z dostawą towaru przechodzi na spedytora, kierownika frachtu lub na określoną osobę lub instytucje, która określona została jako doręczyciel przesyłki do kupującego.
  2. Ubezpieczenie transportowe zostaje zawarte na wyraźne życzenie i na koszt kupującego.
  3. Opakowania jednorazowe są obliczane po kosztach własnych i nie pobierane.
  4. Utylizacja należy do kupującego. Opakowania wielokrotnego użytku np. skrzynki SH, pojemniki drabinkowe, palety szkółki pozostają nasza własnością i musza być na koszt kupującego dostarczone do nas z powrotem.
  5. Koszty pakowania i transportu jak i również opłata za przewóz towaru mogą być naliczone.
  6. Dostawa jest wykonywana po uprzednim uzgodnieniu.
  7. Roszczenia kupującego w sprawie dostawy nie istnieją. Jeżeli uzgodniono dostawę, następuje ona po przejezdnych drogach. W przypadku braku innych uzgodnień kupujący ponosi koszty dostawy.
  8. W przypadku braku uzgodnień odnośnie środków transportu, wybór należy do sprzedającego jednak bez odpowiedzialności i bez kosztów.

  §5. Zobowiązania dostawy
  1. Dostawa za granicę może nastąpić po wcześniejszym omówieniu, o wysokości kosztów wysyłki informujemy klienta osobno.
  2. W przypadku szczególnych warunków pogodowych, jak np. susza, mrozy lub gradobicie lub inne nieprzewidziane i niezawinione okoliczności jak np. zaraza, strajk, zakłócenie zakładu różnego rodzaju, wojna, zdarzenia podobne do wojennych, zmiany waluty lub interwencja administracyjna, przedłuża się czas dostawy o czas utrudnienia. Jest nie możliwa dostawa w wyniku powyższych okoliczności zostajemy zwolnieni z obowiązku dostawy. W tym przypadku nie ma klient prawa do roszczeń o odszkodowanie 
  3. Stałe terminy dostawy są dla nas tylko przy pisemnych potwierdzeniach zobowiązujące.
  4. Zastrzegamy sobie wyraźnie dostawy częściowe.

  §6. Wymiary i wzory
  1. Wszystkie wymiary są wartościami przybliżonymi. Małe wahania do góry i w dół są dopuszczalne, o ile te wahania są dla kupującego dopuszczalne.
  2. Wzory pokazują jedynie przeciętne właściwości. Nie wszystkie rośliny muszą wyglądać jak wzór
  3. Jeżeli nie ustalono inaczej obowiązują normy jakościowe, sortowania i wiązania niemieckich szkółek roślin. Przy szczególnych okolicznościach i z technicznych metod pracy zastrzegamy sobie inny sposób wiązkowania.

  §7. Zastrzeżenie własności
  1. Zastrzegamy sobie własność do towaru do momentu uregulowania wszelkich zobowiązań przez kupującego łącznie z roszczeniami ubocznymi. Ma zastosowanie przedłużone zastrzeżenie własności.
  2. Nasze zastrzeżenie własności nie znika przez to, że kupujący zakopcuje lub zasadzi na obcej lub swojej działce dostarczone rośliny do czasu dalszej sprzedaży. Towar z zastrzeżeniem własności powinien być składowany oddzielnie od innych roślin, oddzielnie kopcowany i sadzonych tak, aby był oznaczony i w każdej chwili przez nas rozpoznany.
  3. Klient jest zobowiązany starannie pielęgnować towar z zastrzeżeniem własności. Do tego należy szczególnie prawidłowe magazynowanie, sadzenie, nawożenie i nawadnianie.
  4. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować nas o wtargnięciu osób trzecich, przypadku zajęcia , uszkodzenia lub zniszczenia towaru z podaniem nazwiska i adresu  wierzyciela na rzecz którego dokonano zajęcia.
  5. Klient zobowiązany jest powiadomić nas o zmianie właściciela towaru i zmianę swojego miejsca zamieszkania.
  6. Mamy prawo, przy niezgodnym z umowa zachowaniem się klienta szczególnie przy opóźnieniu płatności wypowiedzieć umowę i żądać zwrotu towaru
  7. W przypadku, gdy nastąpi zmieszanie z innymi towarami, uzyskujemy na ten okres z zastrzeżeniem własności w stosunku do wymieszanych towarów współwłasności w stosunku do wartości dostarczonego przez nas towaru do pozostałego towaru. Dalsza sprzedaż zajęcie lub zabezpieczenie towarem innych zobowiązań jest niedopuszczalne.

  §8. Gwarancja rękojmia i usterki
  1. Nie przejmujemy gwarancji na przyrost roślin. Jeżeli klient żąda gwarancji na przyrost, to możemy takowe wystawić za dodatkowa dopłatą do rachunku. Zasadniczo wystawienie gwarancji wymaga od nas pisemnej zgody, w której będą uregulowane przez nas dalsze postanowienia. Wystawiona w tej formie gwarancja obowiązuje na okres trzech miesięcy od daty zasadzenia.
  2. Udzielona gwarancja zakłada, że klient będzie odpowiednio pielęgnował rośliny. Do tego należy w szczególności prawidłowe traktowanie, składowanie aż do zasadzenia, odpowiednia głębokość sadzenia, nawożenie i nawadnianie. W wypadku sił wyższych w szczególności susza, wilgoć mróz atak szkodników itp. nie obowiązuje gwarancja. Przy gwarancji wzrostowej nie ma zastosowanie gwarancji w sensie prawnym.
  3. Rękojmia za prawdziwość gatunku jest udzielana na specjalne życzenie i wymaga naszego pisemnego potwierdzenia.
  4. Zastrzegamy sobie zastąpienie towarów z usterkami przez poprawienie lub ponowną dostawę po naszej gwarancji wyboru.
  5. Klient musi pisemnie zgłosić do nas usterki. Reklamacja musi dotrzeć do nas w ciągu pięciu dni roboczych, w innym przypadku uznajemy, że towar został przyjęty jako bez usterek.
  6. Usterki, które zostały zauważone później, muszą być zaraz po rozpoznaniu reklamowane.
  7. Na kliencie spoczywa obowiązek udowodnienia zasadności roszczeń, w szczególności dotyczące wad, odnośnie czasu stwierdzenia wady i prawidłowego okresu złożenia reklamacji.
  8. Rośliny winny być fachowo zabezpieczone aż do wyjaśnienia sprawy
  9. Usuwanie usterek za pomocą środków chemicznych ochrony roślin może nastąpić po naszej zgodzie
  10. Jeżeli klient z powodu uchybień prawnych i wad fizycznych rzeczy po nieudanych późniejszych dokonań zrywa umowę, nie przysługuje mu odszkodowanie za uchybienia.
  11. Odszkodowanie ogranicza się do różnicy pomiędzy cena zakupu a wartością wadliwego towaru.
  12. Zakup opatentowanych i chronionych prawem gatunków rodzajów roślin, jak i takich, których nazwa jest zastrzeżona prawnie, zobowiązuje klienta jako kupca do tego, aby sprzedawać dalej gatunki wyłącznie z oryginalnymi etykietami dostarczonymi z roślinami nie można również używać do rozmnażania roślin lub ich części, nie można takich roślin dalej sprzedawać za granicę.
  13. Klient jako kupiec zobowiązuje się , w przypadku dalszej sprzedaży te przedsięwzięcia należy podjąć w stosunku do swojego kupca.

  §9. Ograniczenie odpowiedzialności
  1. Przy nieumyślnym niedopełnieniu swoich obowiązków ogranicza się nasza odpowiedzialność do przewidzianych dla danego rodzaju towaru typowych dla umów, do bezpośrednich przeciętnych szkód.
  2. Roszczenie klientów do odszkodowania za wady przedawnia się po roku od dostarczenia towaru.
  3. Odpowiedzialność nasza nie rozciąga się na skutki szkody spowodowane usterkami i poniesioną utratą zysku jak i również na inne roszczenia odszkodowawcze kupca.

  §10. Bezskuteczność poszczególnych regulacji
  1. Jeżeli jakiś przepis nie ma zastosowania w tych OWH, zastępuje go inna regulacja, która w celu gospodarczym może być zbliżona do poprzedniej.
  2. Przez bezskuteczność poszczególnych przepisów nie tracą ważności ogólne warunki handlowe

  § 11. Postanowienia końcowe
  1. Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec Przepisy prawa kupieckiego –inne nie mają zastosowania.
  2. Przy fachowych sporach o jakość roślin, terminy dostawy, opakowanie itp. rozstrzyga dla członków związku niemieckich szkółek sąd arbitrażowy związku. Inne spory rozstrzyga odpowiedni sąd.
  3. Sąd odpowiedni w sprawach spornych znajduje się w Pinnenberg/Holstein, szczególnie w procedurach upomnień.